KONTAKTA OSS

DEAP AB © 2015-2019

GÖTEBORG

Kristinelundsgatan 16

411 37 Göteborg

 

HELSINGBORG

Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

MALMÖ

Box 1058

212 10 Malmö

info@deap.se

031 - 14 14 10

VI PÅ DEAP

Klicka på bilderna för kontaktinfo

KVALITETS OCH MILJÖARBETE

MILJÖ

Deap AB ska inom ramen för den egna verksamheten verka för en hållbar utveckling. Vi ska även genom ständiga förbättringar av miljöarbetet, eftersträva en anpassning av den egna verksamheten för en hållbar utveckling. Med fokus på kundens önskemål och nytta ska vi utföra konsulttjänster inom riskhantering och brandskyddsteknik som leder till goda tekniska, ekonomiska och ur miljöhänseende hållbara lösningar.

 

Miljöarbetet bedrivs inom ett miljöledningssystem där miljöpolicyn och miljömålen utgör grunden för arbe-tet. För dessa mål upprättas handlingsplaner vilka ska följas upp och utvärderas på årsbasis.

 

Inom ramen för det kontinuerliga miljöarbetet ska Deap AB verka för att:

 

-       Informera medarbetarna om aktuell lagstiftning, tillämpliga branschföreskrifter och våra kunders miljökrav.

-       Öka vår kunskap och förståelse om hållbar utveckling och därmed minska vår miljöbelastning genom aktiva val av t.ex. produkter,

        transportmedel och källsortering.

-       Motivera våra medarbetare att välja ur livscykelperspektiv relevanta lösningar, produkter och material med avseende på ekonomi,

        energi och miljö i samband med inköp och leverans av tjänster.

KVALITET

Deap AB:s kvalitetsledningssystem syftar till ständig förbättring och justering av vår verksamhet för att möta kundernas behov och samhällets krav. I grunden för vårt arbete ligger fokus på kundnytta, att skapa mervärde och att genom hela arbetsprocessen upprätthålla en mycket hög kvalitet på de tjänster vi levererar. Vi strävar efter att våra medarbetare alltid ska vara insatta i de senaste regelverken och produkterna genom kontinuerlig fortbildning. Genom en väl sammansvetsad organisation med korta beslutsvägar, där medarbetarens för-väntningar och önskemål värdesätts, skapas förutsättningarna för att kunna genomföra våra uppdrag på bästa möjliga sätt för våra kunder.

 

Inom Deap AB sker den största delen av kvalitetsarbetet i uppdrag mot kund. Detta arbete sker genom ett kvalitetsledningssystem/kvalitetsplan uppbyggd av ett antal stödprocesser:

 

-        Beställning (uppdragets omfattning, ekonomi, leveranstid m.m. definierat tillsammans med kund)

-        Dokumenthantering och arkivering (all hantering sker i en molnbaserad tjänst vilket garanterar driftsäkerhet och sekretess)

-        Projektgenomförande (uppstartsmöte, tekniska lösningar/optimering, redovisande dokument)

-        Kvalitetskontroll (löpande egenkontroll, internkontroll och leveranskontroll - checklistor)

-        Tidrapportering (sker löpande av varje medarbetare i vårt ekonomisystem från Visma)

-        Kunduppföljning (enkäter och uppföljningsmöten)

 

Deap AB är en från andra intressenter helt fristående konsultfirma med all fokus på ett väl genomfört brandskydds- och riskhanteringsarbete.