KONTAKTA OSS

DEAP AB © 2015-2019

GÖTEBORG

Kristinelundsgatan 16

411 37 Göteborg

 

HELSINGBORG

Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

MALMÖ

Box 1058

212 10 Malmö

info@deap.se

031 - 14 14 10

VI PÅ DEAP

Klicka på bilderna för kontaktinfo

VÅRA TJÄNSTER

BRANDTEKNISK PROJEKTERING

Deap erbjuder kompletta tjänster åt byggsektorns aktörer när det gäller brandteknisk projektering. Vi medverkar i vår roll som brandkonsulter hela vägen från tidig skiss till färdig byggnad oavsett om det är en mindre byggnad eller ett stort komplext projekt. Detta innebär att vi upprättar beskrivningar (brandskyddsdokumentation) och tillhörande brandritningar som beskriver hur aktuella brandskyddskrav uppfylls, både ur myndighetssynpunkt och ur beställare- /brukarperspektiv.

RISKHANTERING

Risker är en del av livet. Att undvika allt risktagande kan resultera i minskad effektivitet, stagnerande utveckling och utebliven vinst.

 

Det är här som riskhantering, risk management, kommer in. Riskhantering omfattar den systematiska processen av att förstå, utvärdera och reducera risken av en oönskad händelse som får oacceptabla, negativa konsekvenser. Syftet är i grunden att sträva mot ett robust samhälle, oavsett om det handlar om etablering av farlig verksamhet nära ett bostadsområde, förtäta samhället kring transportleder för farligt gods eller minimera stilleståndstider i industrin.

 

Deap tillhandahåller flera tjänster inom området riskhantering:

 

-       Riskutredning vid hantering av brandfarlig och explosiv vara enligt LBE osamt vara stöd vid eventuell tillståndsansökan

-       Riskanalyser vid fysisk planering enligt PBL

-       Riskanalys baserad på verksamhet t.ex. enligt LSO

-       Organisatoriska uppbyggnader och ledningssystem och tillhörande verktyg som t.ex. incidentrapportering

-       Släckvattenutredning

-       Insatsplanering

BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN

Enligt BBR ska bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser vara ordnade så att risken för personskador begränsas. Åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand. Om byggnader eller delar av dem är i bruk eller tas i bruk när byggnads- eller rivningsarbeten pågår, ska åtgärder ha vidtagits för att skydda boende och brukare mot personskador. Om ordinarie utrymningsvägar inte kan användas, ska tillfälliga sådana ordnas.”

 

De föreskrifter och allmänna råd som finns i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor gäller i första hand färdigställda byggnader. Dock skall en fastighetsägare eller verksamhetsutövare i en byggnad ha ett skäligt brandskydd och ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Även om det är oklart i vilket skede en byggarbetsplats skall betraktas som en byggnad, så är ett systematiskt brandskyddsarbete ett krav enligt arbetsmiljölagen, och således bedöms det föreligga ett krav på ett systematiskt arbetssätt för att förhindra arbetsskador.

 

Vi på Deap kan, tillsammans med entreprenör och verksamhet, identifiera de brandtekniska risker som kan förväntas uppstå under byggnationen och därefter arbeta fram förslag till lösningar för att minimera riskerna för den befintliga verksamheten.

UTBILDNING

Brandskydd, riskhantering och säkerhetsarbete är områden där det är viktigt att känna till grunderna för att kunna fatta rätt beslut. Lägg där till att detta är områden där samhällets krav ständigt förändras och nya tekniska lösningar hela tiden utvecklas. Deap specialiserar sig på dessa områden och kan erbjuda olika former av kundanpassade utbildningar. På så vis kan ni dra nytta av vår kunskap vilket ger er ett försprång till era konkurrenter eller helt enkelt ändrar ert sätt att se på och angripa dagliga frågor som rör brandskydd och riskhantering.  

ANALYTISK DIMENSIONERING

I vissa fall kan det vara nödvändigt att uppfylla bygglagstiftningens föreskrifter på annat sätt än vad som anges i de allmänna råden. Ekonomiska, tekniskt funktionella eller estetiska faktorer kan medföra behov av en mer nyanserad värdering av den brandtekniska utformningen. Då utför man en analytisk dimensionering och Deap kan hjälpa till med detta i form av t.ex.:

 

-       Brandförlopps- och rökfyllnadssimulering med CFD-modell

-       Utrymningsberäkningar

-       Strålningsberäkningar

-       Dimensionering av brandgasventilation

-       Ventilationsbrandskydd (fläkt i drift)

-       Rådgivande vid brandteknisk utformning av bärande konstruktion

-       Kvalitativ bedömning baserad på logiska resonemang, statistik, beprövade lösningar, objektsspecifika försök och enklare beräkningar

BESIKTNING OCH SAKKUNNIGUTLÅTANDE

Deap kan vid slutbesiktning medverka för att upprätta entreprenadbesiktningsutlåtande och/eller intyg utförandekontroll brand som visar att objektet i fråga är utfört på rätt sätt avseende brandteknisk utformning.

 

Vi kan även åta oss att upprätta sakkunnigutlåtande i olika former och vi har naturligtvis medarbetare som är av SP Certifiering certifierade enligt Boverkets föreskrifter ( FS 2011:17 SAK3).

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Enligt ”Lag 2003:778 om skydd mot olyckor” finns krav på att systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i sådan omfattning som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Vi kan vara behjälpliga med inventering och statusbedömning av Ert befintliga brandskydd och utifrån detta upprätta beskrivningar och brandritningar. Vi hjälper er att utveckla en åtgärdsplan, både för tekniska och organisatoriska åtgärder och vi på Deap hjälper er hitta en nivå och system anpassat för just er verksamhet. Det kan vara både tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs och vi på Deap hjälper er hitta en nivå och system anpassat för just er verksamhet.